Sản phẩm trước đây

Tài liệu về sản phẩm trước đây, sản phẩm ngừng sản xuất được liệt kê ở bảng bên dưới. Chọn và tải tài liệu bạn cần tìm.
Nếu sản phẩm bạn cần tìm không có trong danh sách, hãy liên hệ với chúng tôi.

Sky Air

LU
SkyAir LU Series R-22 Cooling Only Heat Pump Type [PDF] 23.74 MB
NU
SkyAir NU Series R-22 Cooling Only Type [PDF] 6.68 MB
Inverter Cooling/Heatpump 2014 - 2015
Inverter Cooling/Heatpump 2014 - 2015 [PDF] 6.69 MB

VRV

VRV III
VRV III [PDF] 9.5 MB
 Back to top